Moduler

Moduler

Modul 1
16 – 17/9
Modul 4
13 – 14/1
Modul 2
16 – 17/10
Modul 5
12 – 13/2
Modul 3
21 – 22/11
Modul 6
1 – 2/4

Modul 1 16 – 17 september

Profession och kognitiva processer
Den inledande modulen har som syfte dels att visa på de utmaningar som lärarprofessionen nu står inför vad gäller förändringar i regler och lagar, dels hur ny forskning om inlärning och kognitiva processer kommer att förändra vår syn på hur undervisningen skall bedrivas i framtiden.

Modul 2 16 – 17 oktober

Ämnesbevakning, informationssökning och källkritik
Den här modulen inriktas på att hjälpa läraren att värdera och uppdatera sin egen kunskapsbas samt att hitta metoder för kontinuerlig uppdatering, bevakning och kritisk värdering av ny kunskap inom sitt ämnesområde.

Modul 3 21 – 22 november

Forskningsbaserad ämnesdidaktik
Ämnesdidaktik är läran om konsten att undervisa i ett ämne. I denna modul kommer vi att behandla detta på olika stadier i utbildningsväsendet med hjälp av ledande experter i fyra ämnesgrupper (naturkunskap, matematik, samhällskunskap, och språk).

Modul 4 13 – 14 januari

Läromedel och lärverktyg
I och med den teknologiska utvecklingen i samhället har läromedelsbegreppet vidgats. I den här modulen vill vi peka på hur nya lösningar i skolans omvärld, t.ex. dataspel, kan påverka det pedagogiska synsättet också inom skolans väggar. Hur motiveras eleverna till goda studieprestationer av både traditionella läromedel och andra lärverktyg och vilka principer är det som styr utvecklingen?

Modul 5 12 – 13 februari

Ledarskap i klassrummet
Classroom management handlar om hur läraren konkret – utifrån sin personlighet och med olika tekniker och metoder – kan hanterar en klass, så att inlärningen blir effektiv och lustbetonad och att elever med olika förutsättningar får möjligheter att tillgodogöra sig materialet.

Modul 6 1 – 2 april

Bedömning, betyg och utvärdering
Bakom hela inlärningsprocessen ligger behovet av att löpande kunna bedöma, planera, följa och utvärdera förloppet, för klassen som helhet, av de enskilda eleverna, av lärarens insatser och av resultatet av insatserna. Tre grundfrågor har utkristalliserats inom området: Vart ska vi? (i förhållande till lärandemålen), Var är jag? (i förhållande till de förmågor och kunskaper som ska utvecklas) och Hur ska vi ta oss dit? som behandlar undervisningsprocessens viktiga kontext och utformning.