Syfte och mål med LÄS-projektet

Med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset och dess smittorisk har vi beslutat att flytta fram examinationen och avslutningsceremonin av LÄS 2 den 2 april 2020, med efterföljande mingel och middag. Modul 6 i sin helhet kommer också flyttas fram. Vi planerar för att genomföra modul 6 med föreläsningar och examination längre fram.
Det känns naturligtvis tråkigt att ni inte får tillfälle nu i april att redovisa era resultat som ni arbetat hårt med inför detta datum, men hälsan för oss alla är det allra viktigaste.
Examinationen och avslutningsceremonin med mingel och middag kommer istället att ske i början av september. Vi skickar ut mer information när datum är bestämt.
Kortfattat: Vi ses alltså inte den 1-2 april för modul 6 utan vi återkommer med nytt datum för detta.

Syftet med LÄS-projektet är tvåfaldigt och innebär att inom ramen för det övergripande målet att göra Strängnäs till en skolstad dels stärka lärarnas ämnesmässiga och relationsmässiga kompetens, dels att använda denna fortbildning som plattform för ett intensifierat samarbete mellan stadens friskolor och kommunala skolor.

Projektet ska ses som ett första steg i en process där slutmålet är att återuppbygga Strängnäs Kommun som en Skolstad i 4-Mälarstadsområdet genom en utökad samverkan mellan skolorna i kommunen, både ämnesmässigt (vertikal samverkan) och mellan skolor oavsett huvudman  (horisontell samverkan).

Långsiktigt syftar projektet till att i Strängnäs bygga upp en kvalificerad lärarutbildning på högskolenivå med stöd av ledande universitets- och högskolemiljöer i regionen.

Beskrivning

Fortbildningen administreras initialt av Europaskolans stiftelse och är öppen för deltagande för lärare från kommunens skolor. På sikt är dock ambitionen att utbildningen skall drivas av ett för skolorna i Strängnäs gemensamt samarbetsorgan. Fortbildningen vilar på tre grundelement:

  1. Stärka lärarnas förmåga att innehållsmässigt strukturera och disponera sina kurser och lektioner
  2. Ge läraren en ökad kompetens i att leda och organisera arbetet i klassrummet (Classroom Management)
  3. Utveckla lärarnas förmåga att utvärdera elevernas olika förutsättningar och sina egna prestationer (assessment).

Fortbildningen ska bygga på praktisk tillämpning av aktuell praktiknära forskning och evidensbaserade erfarenheter och bestå av föreläsningar och litteratur som kan tillämpas i lärarens egen undervisning. Deltagarna ska dokumentera arbetet i en blogg som bedöms av kursledarna.

Projekttid

Kursen ska drivas på deltid mellan september år 2019 och mars 2020. Undervisningen ska bedrivas under sex tvådagarsmoduler, fördelade på en modul i månaden med uppehåll för jul- och påskmånaderna.